Orientačný cenník

Vyhľadanie a výber kandidáta podľa požiadaviek

Na základe definovania požiadaviek zabezpečíme celý proces od špecifikácie pracovnej pozície až po jej úspešné obsadenie vhodným kandidátom.

2-4 násobok brutto platu prijatého uchádzača v závislosti od typu obsadzovanej pozície

Viac »

 

Psychodiagnostika, posudzovanie osobnosti, intelektu, schopností

Použitie pri výberových konaniach, hodnotení zamestnancov, rozmiestňovaní. Pre individuálnych klientov slúži ako nástroj lepšieho sebapoznania.

Od základného skríningového posúdenia až po komplexné posúdenie. Zahŕňa zostavenie testovej batérie, interview, administráciu testov, vrátane podrobného písomného výstupu a interpretácie.

v závislosti od cieľa, rozsahu a použitých metodík 50-200€

 

Kariérne poradenstvo pre firmy i jednotlivcov

Možnosť zorientovať sa za podpory skúseného personálneho poradcu a špeciálnych testov vo svojej kariére, usmerniť ju, prípadne zmeniť.

v závislosti od cieľa, rozsahu a použitých metodík 100-150€

Viac »

 

Audit personálnych procesov

Nástroj na meranie stavu HR v organizácii, návrh riešení.

v závislosti od veľkosti firmy, od cieľa a rozsahu auditovaných oblastí od 200€

Viac »

 

Externé vedenie HR pre firmy bez vlastného HR s potrebou riešiť niektorú alebo všetky oblasti HR

Od personálnej administratívy, cez vyhľadávanie, výber, rozmiestňovanie...tvorbu organizačnej štruktúry.

od 300 €/mesiac

 

Personálna administratíva

Vedenie žiadostí, vedenie databázy uchádzačov, pravidelný kontakt, možnosť rýchleho vyhľadávania kandidátov na pravidelne obsadzované pozície.

od 50€/mesiac

Viac »

 

Program adaptácie nových zamestnancov

Vytvorenie a zavedenie programu kvalitnej adaptácie nových zamestnancov do spoločnosti.

od 300€

 

Kompetenčné modely

Tvorba popisov práce a určenie potrebných kompetencií na jednotlivých pracovných pozíciách.

od 500€

 

Personálny audit

Posúdenie schopností zamestnancov v organizácii.

v závislosti od veľkosti firmy, od cieľa a rozsahu auditu

Viac »

 

Hodnotenie

Posudzovanie kvalít a výkonu zamestnancov, prípadne ich nadriadených (upstream), návrh riešení, optimalizácia organizačnej štruktúry.

v závislosti od veľkosti firmy, od cieľa a rozsahu hodnotenia od 200€

 

Program motivácie zamestnancov

Zhodnotenie motivačného systému, návrh inovácií vedúcich k zvyšovaniu výkonnosti a spokojnosti zamestnancov i zamestnávateľa.

od 500€

 

Programy lojality

Podnety a tipy ako podporovať zamestnaneckú lojalitu a stať sa obľúbeným zamestnávateľom s primeranou fluktuáciou.

v závislosti od požiadaviek od 300€

 

Plány osobného rozvoja firemní klienti, individuálni klienti

Vytvorenie plánu na profesionálny i osobný rast, s cieľom rozvinúť potenciál klienta.

60€/1hodina

 

Outplacement firemní klienti, individuálni klienti

Zabezpečenie podpory a nasmerovanie prepustených z nadbytočnosti.

60€/1hodina

 

Vzdelávanie

Zhodnotenie stavu vzdelávania z pohľadu manažmentu i zamestnancov, doplnenie alebo tvorba systému, supervízia a organizácia vzdelávania vo firme.

v závislosti od veľkosti firmy, od cieľa a rozsahu služby od 200€

Viac »

 

Poradenstvo firemní aj individuálni klienti

Posúdenie organizačnej štruktúry spoločnosti, iné oblasti personálneho poradenstva než vyššie špecifikované.

60€/1hodina

 

„Sprievodca“ osobným rastom

Spoločné zhodnotenie situácie, pomenovanie cieľov a nájdenie cesty k nim, podpora na ceste...

60€/1hodina

 

Kurzy na mieru pre firemné skupiny

dohodou podľa témy, rozsahu a formy

Ceny sú uvedené bez DPH. 

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis