Optimalizácia personálneho oddelenia firmy

Audit riadenia ľudských zdrojov

Audit systému riadenia ľudských zdrojov preveruje úroveň plánovania ľudských zdrojov, efektivitu procesov, dokumentov a systémov a ich účinnosť.
Na základe výsledkov analýzy sú navrhnuté odporúčania, ktorých cieľom je odstránenie zistených nedostatkov, návrh prioritných oblastí a odporúčaný časový harmonogram. Audit tvorí základ pre nastavenie / vytvorenie procesov vedúcich ku kvalitnému a ekonomicky výhodnému riadeniu ľudských zdrojov.

 

Oblasti auditu

 •     Stratégia firmy a stratégia riadenia ľudských zdrojov
 •     Personálna administratíva
 •     Plánovanie a rozmiestňovanie ľudských zdrojov
 •     Vyhľadávanie, výber, prijímanie zamestnancov
 •     Hodnotenie
 •     Odmeňovanie a motivačný systém
 •     Vzdelávanie a rozvoj
 •     Manažment talentu a budovanie kariéry
 •     Firemná kultúra, interná komunikácia, externá komunikácia

Je možné realizovať audit všetkých oblastí riadenia ľudských zdrojov, alebo jednotlivých vybraných oblastí.

 

Metódy a nástroje auditu

 •     Analýza dokumentácie firmy
 •     Štruktúrované „one-to-one“ rozhovory a diskusie s manažmentom a zamestnancami
 •     Anonymné dotazníkové zisťovanie
 •     Skupinové rozhovory

Obvykle je využívaná kombinácia jednotlivých metód a nástrojov.

Časový odhad realizácie auditu: závisí od veľkosti auditovanej firmy, komplexný audit v malej až stredne veľkej spoločnosti trvá 2-3 mesiace.

 

Prínos auditu

    Zhodnotí všetky stránky HR vašej spoločnosti (silné i slabé miesta)
    Identifikuje problémové oblasti, ktoré je potrebné riešiť akútne
    Obsahuje informácie, na základe ktorých je možné zlepšiť súčasné procesy
    Tvorí základ pre nastavenie nových procesov
    Identifikuje náklady vynaložené na HR a navrhne ich optimalizáciu

  

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis