Vzdelávanie

Oblasti vzdelávania, ktoré pre našich klientov zastrešujeme:

 • Komunikácia
 • Time manažment
 • Zvládanie stresu a riešenie konfliktov
 • Emocionálna inteligencia
 • Asertivita
 • Manažérske zručnosti
 • Obchodné zručnosti
 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov
 • Prezentačné techniky

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Zabezpečíme všetky kroky, ktorými sa bude musieť nový zamestnanec dostať až k vám. To znamená, že od zadania požiadaviek na nového pracovníka sa dopracujeme až po jeho finálny výber.

Služba vyhľadávanie a výber zamestnancov zahŕňa:

 • Vyhľadávame vhodných kandidátov, organizujeme výberové konanie na kľúč a realizujeme finálny výber zamestnancov
 • Obsadzujeme kompletnú pozičnú hierarchiu - od rádových zamestnancov po Top manažment
 • Variant- Databázový výber
 • Do procesu výberového konania dokážeme vstúpiť v ktoromkoľvek štádiu a doviesť ho do úspešného konca
 • Po osobnostnej i odbornej stránke posudzujeme vhodnosť vami vyhľadanýchkandidátov


Výberové konania tvoria najrozsiahlejšiu časť našej práce. Prebiehajú spôsobom podrobných výberov na základe vopred určených kritérií. Tie pripravuje klient v spolupráci s agentúrou, čím sa zvyšuje efektivita procesu.

Kombinujeme metódy, ktorými oslovujeme a vyberáme uchádzačov tak, aby sme čo najpresnejšie zasiahli cieľovú skupinu. V procese hľadania najčastejšie využívame inzerciu, priame oslovenie, výber z databázy, hĺbkové interview, osobné dotazníky, osobnostné testy, testy schopností, jazykové prípadne odborné testy. Výsledkom našej práce je odporučenie kandidátov do druhého kola na stretnutie ku klientovi a zorganizovanie druhého výberového kola (cca do 2-3 týždňov od podpisu zmluvy). Keďže nezasielame kandidátov do druhého kola bez toho, aby sme ich dôsledne preverili, šetríme váš čas a energiu.

Na kandidátov, ktorých vám odporučíme ako najvhodnejších na danú pozíciu,poskytujeme garanciu v trvaní 3-12 mesiacov. To znamená, že ak sa v priebehu tohto obdobia kandidát neosvedčí a jeho miesto sa uvoľní, bezplatne vyberieme ďalších uchádzačov.

Cenu za kompletný výber stanovíme na základe dohody. Záleží od typu pozície a od množstva obsadzovaných pozícií v jednej spoločnosti. 

Ak potrebujete posúdenie vami vybraných kandidátov, vstúpime do výberového procesu a poskytneme vám externý posudok či už na základe testov, rozhovorov alebo posúdení odbornosti.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Psychodiagnostika

Obsah služby

Použitie širokej škály špecializovaných testov na odhalenie a pomenovanie osobnostných predpokladov, záujmov, štruktúry intelektu, motivácie a schopností človeka.

Použitie

 • pri výbere zamestnancov a tvorby optimálnych pracovných tímov
 • pri nastavovaní systému motivácie, hodnotenia a odmeňovania
 • pri plánovaní kariérneho postupu vašich zamestnancov

Naša spoločnosť je držiteľom všetkých potrebných povolení, ktoré proces psychodiagnostického posudzovania kandidtátov a klientov plne legalizujú.

 • Disponujeme povolením vydaným Slovenskou komorou psychológov, číslo licencie odborného garanta: L1C2010/SKP/4D00710/012.
 • Náš odborný garant má ukončenú špecializáciu na SZU v odbore pracovná a organizačná psychológia číslo diplomu D.05474
 • Disponujeme širokou škálou vlastných testov osobnosti, výkonových, záujmových testov i dotazníkov, ponuku neustále aktualizujeme a dokážeme po dohode použiť vami preferované metodiky.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Personálny marketing

V spolupráci s vami tvoríme koncepciu ponuky a spôsobu obsadzovania pracovných pozícií pomocou aplikácie marketingových nástrojov a to ako v internom tak v externom prostredí

Spoluvytvárame potrebné podmienky na udržanie najvhodnejších a kľúčových talentov v spoločnosti.

Teambuilding – nástroj na budovanie tímu, jeho plánovanie a organizácia

Outplacement – ponúkame programy, ktorými sa snažíme zamestnancom uľahčiť vynútený odchod zo zamestnania a pomôcť im nájsť nové uplatnenie na trhu práce pri zachovaní dobrého mena spoločnosti a zároveň stabilizovať pracovnú atmosféru u zostávajúcich zamestnancov

 

Prostriedky a použitie

 • tvorba cielenej a originálnej na cieľovú skupinu zameranej kampane na nájdenie tých najvhodnejších kandidátov a posilňovanie pozície firmy na trhu práce
 • tvorba funkčných databáz ľudských zdrojov a systému priebežnej komunikácie s nimi
 • nadviazanie a udržiavanie kontaktu so školami
 • reprezentácia spoločnosti na výstavách a iných podujatiach
 • použitie outplacementu pri prepúšťaní zamestnancov – komplexná profesionálna pomoc a podpora skúseného kouča, možnosť individuálnej konzultácie s psychológom prípadne inými špecialistami, zorientovanie prepusteného na trhu práce, reálna pomoc pri hľadaní nového zamestnania alebo štarte podnikania

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Pracovná zdravotná služba

Služba zatiaľ nieje dostupná.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Personálna administratíva

Primeraný kontakt s uchádzačmi o prácu vo vašej spoločnosti je jeden zo znakov firemnej kultúry. Prenechajte na nás vašu personálnu administratívu – zabezpečíme profesionálny personálny servis, ušetríme váš čas a privedieme vám spoľahlivých zamestnancov.

Výhoda vedenia komplexnej personálnej administratívy je predovšetkým vo flexibilite personálneho zázemia vašej spoločnosti. V praxi to znamená, že v prípade výpadku zamestnanca alebo prípade nárastu objemu práce je možné promptne využiť vytváranú databázu vhodných kandidátov.

 

V rámci služieb personálnej administratívy poskytujeme aj nasledovné služby:

 • Správa životopisov a žiadostí o prijatie do pracovného pomeru
 • Vedenie aktuálnej databázy vhodných kandidátov pre kľúčové pozície vo firme
 • Pravidelný kontakt s uchádzačmi o prácu vo vašej firme
 • Tvorba, realizácia a vyhodnotenie adaptačného procesu nových zamestancov
  v prípade že na to interné sily nemajú časový priestor

 

Nastavenie personálnych procesov (HR procesov)

Dobre nastavená stratégia riadenia ľudských zdrojov

 • pomáha realizovať celkovú stratégiu firmy
 • zabezpečuje efektívnosť firemnej infraštruktúry, prínos zamestnancov i spolupracovníkov
 • optimalizuje finančné prostriedky vynaložené na danú oblasť

Dôkladné preverenie súčasných procesov vo firme umožňuje pozrieť sa na ich kvalitu a efektívnosť a v prípade potreby vykonať korekcie. Ak sa firma niektorej z oblastí riadenia ľudských zdrojov nevenovala vôbec, je potrebné tieto procesy vytvoriť a nastaviť. Užitočným nástrojom na zistenie stavu vo firme je audit riadenia ľudských zdrojov. Kvalitne vypracovaná metodika je základom ako pre nastavenie nových procesov, tak i pre korekcie už existujúcich procesov.

Postup

 • Analýza súčasného stavu (ideálne vo forme auditu riadenia ľudských zdrojov)
 • Návrh priorít a časového harmonogramu
 • Vypracovanie metodiky (resp. metodík jednotlivých oblastí HR)
 • Zavedenie nových postupov a procesov do praxe
 • Následné korekcie s časovým odstupom

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Kurzy

V rámci služieb vzdelávania ponúkame:

 • Otvorené kurzy
 • Vytvorenie vzdelávacieho programu na mieru
 • Organizácia vzdelávacích, športovo-rekreačných aktivít - tréningy sociálnych a komunikačných zručností, odborné školenia a semináre, teambuildingy


Na základe podrobnej analýzy navrhujeme možnosti osobnostného a profesionálneho rozvoja vašej spoločnosti presne na mieru. Naši konzultanti vám v spolupráci s tímom renomovaných lektorov navrhnú, pripravia a zrealizujú celý vzdelávací projekt, ktorý bude zodpovedať potrebám, špecifikám a stratégii vašej spoločnosti.

Vzdelávacie aktivity organizujeme na kľúč, čiže zabezpečíme všetko od objednania lektorov, priestorov, občerstvenia až po samotnú realizáciu vzdelávacieho programu. Môžete si vybrať zo širokej škály tréningových programov, akými sú tréningy komunikačných, sociálnych či manažérskych zručností. Naša ponuka zahŕňa aj odborné školenia a semináre. Zameriavame sa na prípravu, organizáciu a realizáciu teambuildingov, ktoré by mali byť nezastupiteľnou súčasťou rozvoja každej firmy.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Kariérne poradenstvo

Naša služba je určená pre všetkých, ktorí nemajú jasnú predstavu o svojom budúcom kariérnom zameraní. Poskytujeme poradenstvo pre ľudí v akomkoľvek bode ich kariéry.

Dokážeme pomôcť absolventovi strednej alebo vysokej školy, ale aj tomu, komu z rôznych príčin nevyhovuje súčasné zamestnanie a chce sa posunúť a pracovať vo sfére, v ktorej využije svoj potenciál.

 • Študenti, absolventi strednej školy
 • Študenti, absolventi vysokej školy
 • Nezamestnaní
 • Rodičia po materskej/ rodičovskej dovolenke
 • Zmena kurzu kariéry
 • Kariérny plán

 

Ako prebieha kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo prebieha formou konzultácií, počas ktorých môže klient absolvovať rôzne testy zamerané na zistenie štruktúry záujmov, predpokladov na určitú prácu, ďalej tiež také, ktoré odhalia osobnostný i manažérsky potenciál klienta. Konzultácie pomáhajú klientovi jasnejšie vnímať seba v kontexte trhu práce i osobného života.

Rozsah poradenstva závisí od požiadaviek a potrieb klienta, ktoré diskutujeme v úvodnom telefonickom rozhovore. Niekedy postačuje jedno stretnutie, napr. ak klient potrebuje pripraviť dobrý životopis, motivačný list, pripraviť na osobný pohovor, alebo riešiť konkrétny problém v pracovnom živote.

Najčastejšie však realizujeme dve stretnutia. Počas prvého prebieha hĺbkové interview, ktoré sa týka skúseností, predstáv a očakávaní klienta. Na základe dohody môže absolvovať rôzne testy, pričom ich štruktúru volíme podľa cieľa poradenstva. V priebehu druhého stretnutia oboznámime klienta s dosiahnutými výsledkami testov a načrtneme možné riešenia problému, s ktorým sa na kariérového poradcu obrátil.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Interný audit ľudských zdrojov

Profesionálne služby vnútrofiremného auditu zamestnancov vám poskytnú dokonalý prehľad o stave vášho personálneho zázemia. Jeho výsledkom sú odporúčania pre optimalizáciu procesov spojených s ľudskými zdrojmi vo vašej spoločnosti.

 

Služby vnútrofiremného auditu ľudských zdrojov zahŕňajú aj

 • Nezávislé hodnotenie zamestnancov
 • Hodnotenie nadriadených zamestnancami
 • Zmapovanie potenciálu a rozvojových potrieb zamestnancov
 • Posúdenie, nastavenie efektivity organizačnej štruktúry a jednotlivých pracovných náplní
 • Optimalizácia súčasných a zavedenie nových nástrojov personálneho riadenia (hodnotenie, odmeňovanie, motivácia, rozvoj, personálne plánovanie, starostlivosť o zamestnancov pracovníkov a iné)
 • Outplacement - poradenstvo pre prepustených


Je dobré vedieť, aký potenciál sa skrýva vo vašich ľuďoch skôr ako ho pôjdu realizovať do inej spoločnosti. Ak ho dokážeme včas odhaliť, môžeme konkrétnemu človeku vo firme prispôsobiť pracovnú náplň, pozíciu aj rozsah práce.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Assessment centrá

Assessment centrum (AC) je jednou z metód používanou pri výbere zamestnancov. Veľmi často sa využíva pri nábore väčšieho počtu zamestnancov alebo v prípade trainee programov. Zamestnávateľovi umožňuje porovnávať správanie a výkony kandidátov a ich vhodnosť  pre obsadzovanú pozíciu, schopnosť zapadnúť do tímu i firmy.

 AC je skupinovou metódou, ktorá zahŕňa rôznorodé nástroje a techniky používané pri výbere zamestnancov – psychodiagnostické posúdenie, simulácie pracovných činností, modelové situácie, skupinové diskusie, individuálne a skupinové úlohy. Rozhodnutie o tom, aké techniky budú použité sa odvíja od typu obsadzovanej pozície a od kompetencií, ktoré v kandidátovi potrebujeme efektívnou cestou identifikovať.

 AC trvá od pol dňa, do 3 dní, v závislosti od typu obsadzovanej pozície. Kandidáti sú obvykle rozdelení do skupín po 6-10 účastníkov. Počas plnenia úloh ale i v prestávkach sú kandidáti pozorovaní a hodnotení 4-6 hodnotiteľmi, ktorí zaznamenávajú správanie, výkon, schopnosti kandidáta v rôznych situáciách. Sledujú sa rôzne schopnosti a zručnosti – schopnosť plánovať, analyzovať, riešiť problémy,  ďalej tvorivosť, odolnosť voči stresu, prezentačné schopnosti, používanie argumentov, vodcovské schopnosti a mnohé iné. Informácie sú následne spoločne vyhodnotené tímom konzultantov a využité v procese rozhodovania o vhodných kandidátoch.

 Významnou odlišnosťou od iných metód používaných pri výbere zamestnancov je, že sa nezameriava na prácu a skúsenosti, ktoré má kandidát v súčasnosti ale na budúci pracovný výkon. Ako sa kandidát vyporiada s problémami a úlohami počas AC, ako sa správa v situáciách, ktoré sú počas AC simulované, ukazuje, ako sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude správať na danej pozícii v praxi.

 Ak plánujete prijať do Vašej spoločnosti už dvoch nových zamestnancov na rovnakú pozíciu, AC môže byť vhodnou metódou výberu. AC je rovnako vhodné aj pri rozhodovaní o kariérnom postupe rádového zamestnanca na manažérsku pozíciu.

 

Využite vo svoj prospech naše skúsenosti s AC! Ušetríte čas a energiu venovanú zdĺhavým výberovým procesom!  

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis